Loading color scheme

Świetlica - informacje ogólne

  

Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 – 17.00

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

TEMATYKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 

Świetlica na terenie szkoły pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Główni nasi podopieczni to dzieci klas 0-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum dojeżdżające, których rodzice pracują a także pasjonaci, którzy lubią twórczo spędzać czas w towarzystwie rówieśników.
Sala świetlicy wyposażona jest w wiele ciekawych gier, programów edukacyjnych.

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

 • stworzenie w grupie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji, partnerstwa
 • ukazanie alternatywnych formy spędzania wolnego czasu
 • przygotowanie dziecka pod względem fizycznym, emocjonalnym, społecznym, sprawnościowym i intelektualnym do podjęcia dalszych zadań
  edukacyjno - wychowawczych, wspomagając jego wszechstronny rozwój
 • umożliwienie dzieciom poznanie najbliższego otoczenia
 • stworzenie warunków do rozwijania samodzielności
 • umożliwienie rozwoju w atmosferze wzmacniającej poczucie własnej wartości i sprzyjającej osiąganiu sukcesów
 • zapewnienie opieki i umożliwienie rozwoju w bezpiecznym i zdrowym środowisku
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpieczeństwa, zachowań pro zdrowotnych
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • wyposażenie uczniów w umiejętność rozróżniania dobra i zła
 • zaznajamianie z pojęciami: norma, obowiązek, tolerancja, akceptacja, prawo
 • rozwijanie elementarnych umiejętności niezbędnych z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa
 • ukształtowanie postaw dbałości o własny organizm
 • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych ludzi
 • promowanie rozwagi i ostrożności na drogach
 • pogłębianie rozumienia zasad bezpieczeństwa
 • wytworzenie w umyśle dziecka pojęcia "obcy"
 • ukształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania "nie" w sytuacjach budzących w dziecku niepokój
 • znalezienie alternatywnych sposobów rozładowywania napięć oraz zaspokajania swoich potrzeb innymi drogami niż używki
 • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych
 • uświadamianie potrzeby odczuwania współodpowiedzialności za spokój i porządek publiczny
 • ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję
 • rozwijanie rozumienia źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych i społecznych
 • kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych
 • ćwiczenie sprawności czytania i pisania
 • aktywowanie do ćwiczeń usprawniających działanie psychoterapeutyczne
 • mobilizowanie dziecka do wykonania zadań poprzez zastosowanie różnorodnych form
 • wyrabianie sprawności ortograficznej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej - stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • przestrzeganie przed zagrożeniami ekologicznymi
 • uświadomienie roli zabawy w relacjach międzyludzkich
 • dostarczenie dzieciom pomysłów do zabawy

PLAN PRACY ŚWIETLICY

1. ORGANIZACJA PRACY GRUPY ŚWIETLICOWEJ:

 • układanie planu,
 • zorganizowanie zaplecza
 • zapoznanie dzieci z planem i sposobami pracy świetlicy profilaktyczno - wychowawczej
 • ustalenie zasad zachowania się w grupie świetlicowej

2. REALIZACJA ELEMENTÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I TERAPEUTYCZNYCH:

 • rozwijanie postrzegania swojego ciała i zdrowia jako wartości
 • wzmacnianie u dzieci poczucia tożsamości i własnej wartości
 • bezpieczne i niebezpieczne miejsca i sposoby zabawy
 • wdrażanie uczniów do prawidłowych nawyków związanych z ruchem na drogach i umiejętnością zachowania bezpieczeństwa
 • kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
 • kształtowanie umiejętności łagodnego rozwiązywania konfliktów rozumienia potrzeby szukania pomocy
 • kreowanie właściwego stosunku do używek
 • przybliżanie dzieciom pracy służb policyjnych
 • dostrzeganie i rozpoznawanie agresji oraz sposoby jej opanowania i przezwyciężania
 • kształtowanie postaw moralnych dzieci:
 • -  wdrażanie do świadomej dyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny,
  -  udział dzieci w pracach społecznie użytecznych na rzecz świetlicy i szkoły
 • troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka:
 • -  organizowanie czynnego wypoczynku dziecka po lekcjach,
 • - zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas zajęć
 • zajęcia relaksacyjne

3. POMOC W NAUCE

 • - szczególne uwzględnienie ucznia słabego (wspólne odrabianie zadań, czytanie lektur, czasopism) /

4. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ ARTYSTYCZNYCH:

 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik rozwijających inwencję twórczą dzieci
 • rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej poprzez zabawy, interpretację ruchową, śpiew
 • poznawanie literatury dziecięcej oraz współczesnych dziecięcych nowości filmowych

5. INTEGRACJA ŻYCIA W GRUPIE:

 • poznawanie najbliższego środowiska poprzez wycieczki krajoznawcze
 • organizowanie konkursów, np.
 • - konkurs recytatorski,
 • - konkurs plastyczny,
 • przeprowadzanie pogadanek dotyczących:
 • - zachowania w szkole i poza nią,
 • - bezpiecznych zabaw w różnych porach roku,
 • - higieny własnego ciała,
 • - prawidłowego odżywiania się,
 • - radzenia i pomagania sobie w sytuacjach zagrożenia,
 • - bezpieczeństwa na drogach,
 • - zachowania się wobec sąsiadów, osób starszych
 • kultywowanie tradycji dnia codziennego:
 • - składanie sobie życzeń z różnych okazji,
 • - wykonywanie bieżących dekoracji,
 • - projektowanie i wykonywanie kart ozdobnych,
 • - pamiętanie o świętach swoich najbliższych
 • spotkania z rodzicami:
 • - prezentowanie form pracy z dziećmi,
 • - informowanie o ich postępach,
 • - prezentowanie dorobku pracy dzieci