Loading color scheme

Cele i zadania

Jednym z najważniejszych realizowanych przez stowarzyszenie „ Nasza Szkoła” zadań jest:

  • Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rozbudowę i wyposażenie szkoły.
  • Wspomaganie działania świetlicy środowiskowej.
  • Wyrównanie szans życiowych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.
  • Integracja środowiska lokalnego – rozwój lokalny poprzez współudział w organizowaniu kursów przygotowujących mieszkańców wsi do działalności gospodarczej w nowej rzeczywistości.

Stowarzyszenie propaguje inicjatywy i działania sprzyjające poprawie warunków kształcenia dzieci wiejskich, przygotowuje młodych ludzi do aktywnego działania we własnym środowisku. Prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą skupiającą dzieci i młodzież środowiska lokalnego- zadania te realizowane są w utworzonej pod patronatem Stowarzyszenia świetlicy środowiskowej działającej w szkole od 2001 roku.