Loading color scheme

Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 – 17.00

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

TEMATYKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

DAROWIZNA NA ŚWIETLICĘ

 

DOKUMENTY DO ŚCIĄGNIĘCIA
Dokumenty rekrutacyjne do ŚWIETLICY
Deklaracja o potrzebie opieki świetlicy szkolnej w dniach 20-22.12, 03-05.01, 07.01.2022

 

Świetlica szkolna od dnia 09.11.2020 r. zapewnia opiekę uczniom, których rodzice są bezpośrednio związani z walką z pandemią COVID-19. Zgłoszenie ucznia do świetlicy odbywa się poprzez wypełnienie i dostarczenie do świetlicy dokumentu: Wniosek zgłoszenie ucznia do świetlicy szkolnej od dnia 09.11.2020.

Świetlica na terenie szkoły pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Główni nasi podopieczni to dzieci klas 0-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum dojeżdżające, których rodzice pracują a także pasjonaci, którzy lubią twórczo spędzać czas w towarzystwie rówieśników.
Sala świetlicy wyposażona jest w wiele ciekawych gier, programów edukacyjnych.

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

 • stworzenie w grupie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji, partnerstwa
 • ukazanie alternatywnych formy spędzania wolnego czasu
 • przygotowanie dziecka pod względem fizycznym, emocjonalnym, społecznym, sprawnościowym i intelektualnym do podjęcia dalszych zadań
  edukacyjno - wychowawczych, wspomagając jego wszechstronny rozwój
 • umożliwienie dzieciom poznanie najbliższego otoczenia
 • stworzenie warunków do rozwijania samodzielności
 • umożliwienie rozwoju w atmosferze wzmacniającej poczucie własnej wartości i sprzyjającej osiąganiu sukcesów
 • zapewnienie opieki i umożliwienie rozwoju w bezpiecznym i zdrowym środowisku
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpieczeństwa, zachowań pro zdrowotnych
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • wyposażenie uczniów w umiejętność rozróżniania dobra i zła
 • zaznajamianie z pojęciami: norma, obowiązek, tolerancja, akceptacja, prawo
 • rozwijanie elementarnych umiejętności niezbędnych z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa
 • ukształtowanie postaw dbałości o własny organizm
 • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych ludzi
 • promowanie rozwagi i ostrożności na drogach
 • pogłębianie rozumienia zasad bezpieczeństwa
 • wytworzenie w umyśle dziecka pojęcia "obcy"
 • ukształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania "nie" w sytuacjach budzących w dziecku niepokój
 • znalezienie alternatywnych sposobów rozładowywania napięć oraz zaspokajania swoich potrzeb innymi drogami niż używki
 • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych
 • uświadamianie potrzeby odczuwania współodpowiedzialności za spokój i porządek publiczny
 • ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję
 • rozwijanie rozumienia źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych i społecznych
 • kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych
 • ćwiczenie sprawności czytania i pisania
 • aktywowanie do ćwiczeń usprawniających działanie psychoterapeutyczne
 • mobilizowanie dziecka do wykonania zadań poprzez zastosowanie różnorodnych form
 • wyrabianie sprawności ortograficznej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej - stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • przestrzeganie przed zagrożeniami ekologicznymi
 • uświadomienie roli zabawy w relacjach międzyludzkich
 • dostarczenie dzieciom pomysłów do zabawy

PLAN PRACY ŚWIETLICY

1. ORGANIZACJA PRACY GRUPY ŚWIETLICOWEJ:
układanie planu,
zorganizowanie zaplecza
zapoznanie dzieci z planem i sposobami pracy świetlicy profilaktyczno - wychowawczej
ustalenie zasad zachowania się w grupie świetlicowej

2. REALIZACJA ELEMENTÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I TERAPEUTYCZNYCH:
rozwijanie postrzegania swojego ciała i zdrowia jako wartości
wzmacnianie u dzieci poczucia tożsamości i własnej wartości
bezpieczne i niebezpieczne miejsca i sposoby zabawy
wdrażanie uczniów do prawidłowych nawyków związanych z ruchem na drogach i umiejętnością zachowania bezpieczeństwa
kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
kształtowanie umiejętności łagodnego rozwiązywania konfliktów rozumienia potrzeby szukania pomocy
kreowanie właściwego stosunku do używek
przybliżanie dzieciom pracy służb policyjnych
dostrzeganie i rozpoznawanie agresji oraz sposoby jej opanowania i przezwyciężania
kształtowanie postaw moralnych dzieci:
   -  wdrażanie do świadomej dyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny,
   -  udział dzieci w pracach społecznie użytecznych na rzecz świetlicy i szkoły
troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka:
   -  organizowanie czynnego wypoczynku dziecka po lekcjach,
   - zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas zajęć
zajęcia relaksacyjne

3. POMOC W NAUCE
szczególne uwzględnienie ucznia słabego (wspólne odrabianie zadań, czytanie lektur, czasopism) /

4. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ ARTYSTYCZNYCH:
zajęcia teatralne
zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik rozwijających inwencję twórczą dzieci
rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej poprzez zabawy, interpretację ruchową, śpiew
poznawanie literatury dziecięcej oraz współczesnych dziecięcych nowości filmowych

5. INTEGRACJA ŻYCIA W GRUPIE:
poznawanie najbliższego środowiska poprzez wycieczki krajoznawcze
organizowanie konkursów, np.
   - konkurs recytatorski,
   - konkurs plastyczny,
przeprowadzanie pogadanek dotyczących:
   - zachowania w szkole i poza nią,
   - bezpiecznych zabaw w różnych porach roku,
   - higieny własnego ciała,
   - prawidłowego odżywiania się,
   - radzenia i pomagania sobie w sytuacjach zagrożenia,
   - bezpieczeństwa na drogach,
   - zachowania się wobec sąsiadów, osób starszych
kultywowanie tradycji dnia codziennego:
   - składanie sobie życzeń z różnych okazji,
   - wykonywanie bieżących dekoracji,
   - projektowanie i wykonywanie kart ozdobnych,
   - pamiętanie o świętach swoich najbliższych
spotkania z rodzicami:
   - prezentowanie form pracy z dziećmi,
   - informowanie o ich postępach,
   - prezentowanie dorobku pracy dzieci