Loading color scheme

Szkoła bez przemocy

W roku szkolnym 2007/08 nasza szkoła bierze udział w programie "Szkoła bez przemocy". Celem programu społecznego jest przeciwdziałanie przemocy i agresji w polskich szkołach. Program został zainicjowany w 2006 przez 16 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych - Media Regionalne i Polskapress.

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

WSTĘP:
Z uwagi na udział szkoły podstawowej i gimnazjum w projekcie „Szkoła bez przemocy” podjęliśmy działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy. W związku z powyższym przystąpiliśmy do stworzenia wewnątrzszkolnego programu przeciwdziałania przemocy i agresji.
Założenia teoretyczne programu wynikają z podstawowych prawidłowości i zasad psychologii ogólnej i społecznej.

CELE GŁÓWNE:
Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.
Wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad.
Dostarczenie wiedzy na temat przyczyn zachowań agresywnych.
Wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją przemocy i agresji.
Integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi.
Koordynatorami projektu są: Iwona Godula (szkoła podstawowa) i Artur Szefler (gimnazjum)

Diagnoza problemu przemocy i agresji w szkole w oczach rodziców.

Analiza ankiet rodziców uczniów gimnazjum

W marcu wśród rodziców gimnazjum i szkoły podstawowej przeprowadzono ankietę na temat agresji i przemocy w szkole, celem jej przeciwdziałania. Poniżej przedstawiono pytania ankiety wraz z odpowiedziami rodziców uczniów gimnazjum. Kolorem czerwonym zaznaczono najczęściej pojawiające się odpowiedzi.

W ankiecie wzięło udział 37 rodziców uczniów gimnazjum w Kalinówce.

1. Czy znane są Pani/Panu przejawy agresji w szkole?
a) Tak - 28 b) Nie – 8 c) brak odpowiedzi - 1


2. Jak często dziecko sygnalizuje tego rodzaju zdarzenia?
a) w ogóle - 11 b) raz lub dwa razy – 21 c) często - 5


3. W jakiej formie przejawia się agresja i przemoc w szkole?
a) Pobicia - 14
b) znęcanie się - 8
c) zastraszanie, grożenie - 14
d) oskarżanie, ośmieszanie, przezywanie – 26
e) Wymuszanie pieniędzy - 2


4.W jaki sposób Pani/Pan reaguje na wszelkie przejawy agresji w szkole?
a) zgłoszenie wychowawcy – 4
b)rozmowa z dzieckiem – 8
c) zgłoszenie dyrekcji – 2
d) brak odpowiedzi - 1


5.Czy obserwuje Pani/Pan przejawy agresji ( słownej lub fizycznej ) dziecka w domu?
a) Tak - 8 b) Nie - 29
Jeżeli tak, to jakie?
agresja słowna ( oskarżanie, przeklinanie, przezywanie) – 6


6.Co zdaniem Pani/Pana jest przyczyną takiego zachowania dziecka?
- oddziaływanie rówieśników w szkole - 33
- oddziaływanie kolegów i koleżanek z poza szkoły - 7
- wpływ telewizji, prasy, gier komputerowych itp. - 20
- atmosfera w domu rodzinnym ( np. kłótnie rodziców, alkoholizm, przemoc w domu ) – 6

7.Jakie środki zaradcze zdaniem Pani/Pana szkoła powinna zastosować w celu zapobiegania zjawiskom przemocy i agresji w szkole?
a) Rozmowa z dziećmi agresywnymi i ich rodzicami – 8
b) Zajęcia z psychologiem lub pedagogiem – 10
c) Zdecydowane reagować – 6
d) Obniżenie zachowania – 3
e) Kontakt z policją – 3
f) Apele na temat przemocy i agresji – 2
g) Dyżury nauczycieli
h) Rodzice więcej czasu powinni więcej czasu poświęcać dzieciom
i) Pomoc parafii oraz księży i młodzieży duszpasterstwa akademickiego, którzy mają doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą
j) Nagrody dla uczniów grzecznych
k) Spotkanie dzieci wraz z rodzicami z psychologiem, policją, wychowawcą
l) Zorganizować czas wolny np. sport
m) Etykietki dla grzecznych dzieci
n) Zatrudnienie ochraniarza


Dziękujemy wszystkim rodzicom za rzetelne wypełnienie ankiety. Państwa wnioski, rady i sugestie posłużą nam do ewaluacji programu wychowawczego, do opracowania środków zaradczych przeciwdziałających przemocy i agresji.

Koordynator programu
Artur Szefler